Troian

Hahmonluonti

Onnistuneen pelikokemuksen taustalla on myös toimiva, onnistunut hahmo. Hahmo on tärkeä peliväline, jonka avulla pelaaja syventyy ja osallistuu roolipelin pelimaailmaan ja sen tapahtumiin. Ei ole olemassa mitään yhtenäistä ohjetta sellaisen hahmon luomiseen, jonka kokee itselleen parhaaksi: kannattaa siis aina syventyä pohtimaan, mitä oikein hahmoidealtaan lopulta haluaa, ennen kuin näkee vaivan ja laatii sille kunnolliset tiedot.

Oheisissa perustietojen luontiohjeissa selitetään, millaisia hahmoja Troianiin hyväksytään, ja vastaavaa rakennetta voi käyttää hahmonluontipohjana. Minkäänlaista ainoaa oikeaa muottia hahmotietojen luomiseen ei kuitenkaan ole, vaan tärkeintä on kaikkien oleellisten tietojen löytyminen, sekä selkeys.

Tarpeelliset perustiedot

Nimi
Jokaisella hahmolla täytyy olla jokin nimi, jolla niitä kutsutaan. Nimivalinnoissa on tärkeää huomioida niin hahmon äidinkieli kuin myös kulttuuri, jossa hahmo on kasvanut ja elänyt. Myös kaikenlaiset lisä- ja kutsumanimet ovat hyviä lisätietoja. Mallia nimien tyyliin kannattaa katsoa jo olemassaolevien hahmojen nimistä.

Troianin ihmisten, faunien ja kääpiöiden nimet ovat useimmiten hagramia ("yleiskieli"), ja noudattelevat "klassisen" pseudokeskiaikafantasian nimien tyyliä. Monilla ihmisillä ja fauneilla on myös varsinainen sukunimi, kentaureilla harvemmin. Heittomerkit vanhojen ihmisaatelissukujen alussa, esim. I'ranlyen, viittaavat kieleen, jota Troianin kuningashuone käytti vielä valtakunnan perustamisen alkuaikoina, mutta joka sittemmin katosi käytännössä kokonaan, ajan myötä myös ihmisten tietoisuudesta.
Haltioiden nimet ovat yleensä eldalieksi ("haltiakieli") eli ammentavat paljon J. R. R. Tolkienin luomista sindarinista ja quenyasta, mutta niissä on myös melkoista vaihtelua riippuen siitä, onko kyseessä merlem, sayona vai karsah, ja mistä nämä ovat kotoisin. Kääpiöiden nimet ovat joko hagramia tai kääpiöiden omaa kieltä, ja muistuttavat piirteiltään usein esim. englantia tai saksaa, tai molempia.

Lisää apua nimenluontiin? Kokeile Troianin nimigeneraattoria.

Osatut kielet
Mikä on hahmon äidinkieli? Mitä muita kieliä se osaa, ja miten hyvin? Tämä on tärkeää tieto vähintäänkin pelaajalle itselleen, koska kieli vaikuttaa paitsi hahmon identiteettiin myös siihen, miten se pystyy kommunikoimaan muiden hahmojen kanssa. Oletuksena ihmisten ja kentaurien äidinkieli on hagram, faunien hagram tai eldalie, haltioiden eldalie ja kääpiöiden Bardemvuorten kääpiökieli, jos toisin ei mainita.

Yleisin Troianin ja sen lähialueen puhutuista kielistä on hagram, jota kutsutaan sen vuoksi myös yleiskieleksi. Hagram mielletään ihmisten kieleksi, mutta ajan myötä myös pääosa Troianin alueen kentaureista ja fauneista on omaksunut sen äidinkielekseen. Muita mainittavia ihmisten kieliä on lähivaltio Na'weissa puhuttava seweh, jota osataan jonkin verran myös Troianissa.
Lähes kaikki haltiat puhuvat eldalieta ja pääosa kääpiöistäkin vielä Bardemvuorten kääpiökieltä äidinkielenään hagramin sijaan, mutta miltei kaikki osaavat yleiskieltä sen ollen kaikkein käytännöllisin muoto valtaväestön kanssa kommunikoimiseen. Hagram on Troianin virallinen hallintokieli, eldalie puolestaan Meresin uudelleen perustetun haltiavaltakunnan. Bardemvuorten kääpiökielellä on virallinen asema Troianin rajojen sisäpuolella ainoastaan Bardemvuorten maakunnassa, mikä on jäänne ajoilta, jolloin alue vielä oli kääpiöiden omaa valtakuntaa.

Ikä ja syntymäaika
Hahmon ikä määräytyy pitkälti sen mukaan, mikä on hahmon laji. Syntymäajan merkitseminen on vapaaehtoista, mutta voi olla hyödyllistä etenkin ihmishahmojen iän määrittelemisessä, sillä Troian seuraa omaa ajanlaskuaan.

Nuorin suositeltava ikä hahmolle on 12 vuotta, mutta tämä johtuu lähinnä pelaamisen mielekkyydestä, ja pelaajat voivat itse arvioida kykyjään tätä nuorempien hahmojen luomiseen. Vanhimmat Troianista löytyvät hahmot ovat ehdottomasti haltioita, sillä nämä voivat olla elää tuhansia vuosia: hyvän maun mukaisena ylärajana on tähän asti ollut kirjata vanhimmatkin haltiat n. 8000 vuoden ikäisiksi, sillä sen ylittämisen jälkeen yksittäiset vuosisadatkin ovat täysin yhdentekeviä ja tuskin kukaan enää suuremmin pitäisi tarkkaa kirjaa iästään, vaikka olisikin vielä vanhempi.
Ylläpito ei kuitenkaan suosittele kuin korkeintaan muutaman sadan vuoden ikäisiä hahmoja kokemattomille pelaajille, sillä korkea ikä tuo myös omat haasteensa Troianin valtakunnan historian kannalta.

Laji/rotu
Troianissa pelattaviksi sallitut lajit ovat ihmiset, haltiat, kääpiöt, kentaurit sekä faunit.

Ehdottomasti runsaslukuisin laji alueella ovat ihmiset, joita on myös pelihahmoina kaikkein eniten. Myös haltioita on pelattavina kohtalaisen paljon, mutta sen sijaan kääpiöitä, kentaureja ja fauneja on pelihahmoina tähän asti ollut vain muutamia.

Sukupuoli
Hahmon sukupuolen voi merkitä tietoihin, jos sillä on jotakin väliä, ja etenkin esim. eunukkiudesta kannattaa ehdottomasti mainita ja selittää siitä hahmon kannalta tarkemmin.

Valtaväestön nuivan suhtautumisen vuoksi tavallisesta poikkeava sukupuolen ilmaiseminen on usein riski hahmolle itselleen, sillä pääosa ihmisistä tunnustaa Äidin ja Soturin uskoa ja pitää sukupuolinormeista poikkeamista irvokkaana syntisyytenä. Tämän vuoksi myös miesten ja naisten asemassa on Troianissa eroa.
Käytännössä haltiat ovat kaikkein vapaamielisimpiä eikä sukupuolella ole useimmille heistä kovin suurta merkitystä, mutta myöskään kaikki kentaurit tai faunit eivät ole omaksuneet ihmisten uskomuksia ja ajattelua, etenkään jos eivät ole asuneet ihmisyhteisöissä tai niiden lähettyvillä.

Ammatti ja asema
Mitä hahmo tekee tienatakseen elantonsa, ja mikä on sen asema yhteiskunnassa? Hahmon ammatti voi olla melkein mikä tahansa, mutta ensimmäisen hahmon kohdalla kannattaa pitäytyä korkea-arvoisemmista ammateista ja asemista, sillä niitä pelatessa täytyy ottaa enemmän asioita huomioon.

Hahmon ammattia ja asemaa harkitessa tulee muistaa, että Troian on luokkayhteiskunta: köyhillä on todella ankeaa ja ainoastaan osa aatelisista elää vailla huolta huomisesta, eikä siirtymistä yhteiskuntaluokkien välillä tai ristiinnaimista katsota lainkaan hyvällä.
Ainoastaan ihmisillä, merlem-haltioilla ja kääpiöillä on omat aatelistonsa kokonaan omine sukuineen ja tapoineen, kentaurit tai faunit korkeissa asemissa ovat kaikkialla yhtä poikkeuksellisia kuin vaikkapa ihminen kääpiöaateliston joukossa tai haltia ihmisaatelin. Jos haluaa luoda hahmostaan aatelisen, kannattaa perustua lajien ja Troianin tietoihin erityisellä huolella.

Luonnekuvaus
Yksi tärkeä osa hahmotietoja on myös kuvata hahmon luonnetta, uskomuksia ja käyttäytymistä. Mikä saa hahmon esimerkiksi suuttumaan, miten se suhtautuu muihin hahmoihin ympärillään, miten se uskoo maailman syntyneen..? Luonnekuvauksen ei tarvitse olla pitkä, kunhan se kertoo riittävän kattavasti hahmon oleellisia luonteenpiirteitä ja tietoja maailmankuvasta.

Luonnetietoihin ei kannata panostaa liikaa, sillä vaikka selkeä mielikuva hahmosta on pelatessa tärkeä, hahmoille kannattaa jättää myös tilaa kasvaa ja muuttua pelien myötä. On hyödyllisempää kirjata ylös tiettyjä pääpiirteitä ja yksityiskohtia, kuin kirjoittaa täysin lukkoonlyöty esseeteksti, jota joutuu sitten jatkuvasti parantelemaan hahmon kehittyessä johonkin muuhun suuntaan kuin aluksi ajatteli.

Ulkomuotokuvaus tai kuva
Ulkonäkökuvauksellekään ei ole minimittaa, ja se voi olla ylimalkaisempi mikäli hahmolla on myös kuva. Kuvattomalla hahmolla ulkonäkökuvauksen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, että kuka tahansa voi sen luettuaan kirjoittaa oman hahmonsa reagoimaan sen perusteella toisen hahmon ulkomuotoon tämän kohdatessaan.
Hyviä tietoja ulkonäkökuvaukseen ovat esim. pituus, ruumiinrakenne, ihonväri, hiusten väri ja malli, silmienväri, kasvonpiirteet, mainittavat persoonalliset tavat (kuten eleet, kävelytyyli, ääni) sekä tapa pukeutua.

Jos hahmolla on kuva, sen täytyy olla piirretty ja pelaajalla on oltava lupa sen käyttöön. Jos ei koe osaavansa itse piirtää hahmostaan kuvaa, voi esim. foorumin taide-osiossa kysellä muita pelaajia piirtämälleen sille kuvan. On olemassa myös monia ns. nukkegeneraattoreita, joiden avulla pystyy muokkaamaan kohtalaisen helposti hahmolleen Troianiin sopivan, yksilöllisen kuvan (esim. LOTR Scene Maker).

Menneisyys
Vaikka hahmo ei itse muistaisi menneisyyttään, pelaaja tietää siitä aina jotakin, ja olisi suotavaa myös kirjoittaa siitä jotakin näkyvää ylös. Hyvä tietoja menneisyystietoihin ovat esim. synnyinpaikka, lapsuus, nuoruus, perhe, avioliitto ja lapset, sekä ennen kaikkea Troianissa tapahtuneiden asioiden (etenkin sodan ja sen seurausten) vaikutus hahmon elämään ja luonteeseen.

Sivun alkuun